Skip to main content

OnSailin erityisehdot

OnSailin järjestämien matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme Yleisten matkapakettiehtojen lisäksi erityisehtoja.

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näitä erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen (kuten vuokraamojen ehdot), lisäpalveluiden tai matkakohteen erityisolojen vuoksi.

OnSail matkapaketteihin sovellettavat ehdot:

Yleiset matkapakettiehdot
OnSailin Erityisehdot

TravelOn Matkat on vastuullinen matkanjärjestäjä

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Yritys TravelOn Matkat Oy on ovat täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi yritys TravelOn Matkat Oy on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä/yrityksistä tulee maksukyvytön/maksukyvyttömiä.

OnSail-matkoilla vastuullisena matkanjärjestäjäna on TravelOn Matkat Oy. Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä Yleisiä matkapakettiehtoja. Olemme asettaneet tarvittavan kuluttajavakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puhelin: 029 505 3000, s-posti: kirjaamo@kkv.fi

Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista alla.

Maksuehdot

Jos matka varataan vähintään 45 vrk ennen lähtöä
– matkaa varattaessa suoritetaan varausmaksu 300 €/henkilö
– loppumaksu tulee suorittaa 45 vrk ennen lähtöpäivää. Sekä ennakko- että loppumaksu suoritetaan matkavarauksessa olevien tietojen mukaisesti.
Jos matka varataan alle 45 vrk ennen lähtöä
– matkaa varattaessa suoritetaan koko matkan hinta.

Maksuehdot pelkän veneen varauksissa

Jos vene varataan vähintään 45 vrk ennen lähtöä
– matkaa varattaessa suoritetaan varausmaksu 50% veneen hinnasta
– loppumaksu tulee suorittaa 45 vrk ennen lähtöpäivää. Sekä ennakko- että loppumaksu suoritetaan matkavarauksessa olevien tietojen mukaisesti.

Hinnanmuutokset

Hinnat perustuvat matkan hinnoittelupäivän valuuttakurssiin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset. Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia. OnGolf varaa itselleen oikeuden korottaa sovittua matkan hintaa Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 8. mukaisesti.

Toimistokulut

Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 300 €/henkilö.

Peruutusehdot

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Mikäli palveluntuottajan (lentoyhtiö, vuokraamo, kuljetusyhtiö) peruutusehdot ovat tiukemmat kuin Yleiset matkapakettiehdot perimme asiakkaalta toimistokulujen lisäksi todelliset OnSailille aiheutuvat kulut täysimääräisinä. Sovellamme näitä ehtoja myös matkustajan oikeuteen peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi (esim. lääkärintodistusperuutus). 

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan veneeseen ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on OnSaililla oikeus periä peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä veneen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta OnSailille. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta venejärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.

Mikäli joku venekuntaan kuuluva henkilö on estynyt lähtemään matkalle sairastumisen, kuolemantapauksen tai vakavan onnettomuuden vuoksi, voidaan hänen tilalleen sijoittaa uusi henkilö ilmoittamalla asiasta matkanjärjestäjälle vähintään 14 vrk ennen matkaa. Muutoksesta peritään lentoyhtiön määrittelemät kulut nimenmuutoksesta. Estynyt matkustaja on velvollinen toimittamaan matkanjärjestäjälle lääkärintodistuksen, virkatodistuksen tai muun tarvittavan selvityksen syyn osoittamiseksi. Huom. mikäli veneen kapteeni estyy lähtemään matkalle, voi koko venekunta joutua peruuttamaan matkansa. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista kaikille miehistön jäsenille.

Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Matkustajat voivat peruuttaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua ja saada takaisin kaikki maksut, jos jokin muu matkapaketin pääominaisuuksista kuin hinta muuttuu merkittävästi.

Matkustaja voi peruuttaa matkan ennen lähtöä ilman peruutuskuluja, jos hänellä on perusteltua aihetta uskoa, että OnSailin mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan tai esim. Suomen edustuston virallinen viestintä asiaan liittyen (mm. Matkustustiedotteet).

Takuutalletus ja lisävakuutus

Kansainvälisen käytännön mukaisesti suoritetaan lähtösatamassa takuutalletus tunnetuimmilla luottokorteilla. Takuutalletus palautetaan venettä luovutettaessa, jolloin mahdollisten vahinkojen kustannukset vähennetään kokonaissummasta. Inventaarioluettelo on syytä tarkistaa huolellisesti ennen matkan alkua. Takuutalletus vaihtelee  1000 eurosta – 4000 euroon riippuen veneen koosta.

Lisävakuutus (damage  waiver)  = pienennetty omavastuu (takuutalletus) Voit valita joko edellä mainitun takuutalletuksen tai omavastuun pienentävän lisävakuutuksen, jota ei palauteta matkan jälkeen. Tämä lisävakuutus maksaa vuokraamosta riippuen 250-650 €, jolloin takuutalletuksen osuus pienenee 100-600 euroon. Omavastuun poistomaksu ei korvaa kadotettua jollaa eikä ankkuria eikä ankkuriketjua.

Purjehdustodistukset

Liikenteen turvallisuusvirasto (Traficom) myöntämä Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on virallinen todistus purjehduskokemuksesta. Mikäli lupakirjaa ei ole, voi asiakas todistaa purjehduskokemuksensa jollain muulla todistuksella, esimerkiksi oman pursiseuransa kommodorin allekirjoittamalla englanninkielisellä todistuksella. Kreikan ja Turkin varustamot hyväksyvät kommodorin todistuksen osoittamaan, että kapteenilla on tarvittavat tiedot ja taidot huviveneen kuljetukseen avomerellä.

Vaadittavat purjehdustodistukset veneen kapteenilta

Kreikka: Todistus purjehdustaidosta 2 venekunnan jäseneltä.
Turkki: Todistus purjehdustaidosta 1 venekunnan jäseneltä.
Kroatia: Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja 1 venekunnan jäseneltä.
Purjehdustodistusten kopiot tulee lähettää OnSailiin viimeistään 3 viikkoa ennen matkaa. Alkuperäiset todistukset tulee ottaa mukaan matkalle.
Huom. Kreikan vesialueella ankkurointi turkkilaisella veneellä on kielletty. Vastaavasti kreikkalaisella veneellä ei saa ankkuroida Turkin alueella eikä kroatialaisella veneellä Albaniassa, Italiassa eikä Montenegrossa.

Miehistöluettelo

Viimeistään 3 viikkoa ennen matkaa venekunta kokoaa miehistöstä seuraavat tiedot ja lähettää ne OnSailiin: syntymäaika, voimassa olevan passin numero tai henkilökortin numero ja kansallisuus. Yksittäiset matkapurjehduksille tai purjehduskursseille osallistuvat henkilöt toimittavat matkatoimistoon vain omat yllä luetellut miehistöluettelossa tarvittavat henkilötietonsa.

Veneen vastaanotto

Saapumispäivänä tarkistetaan inventaarioluettelo, hoidetaan muonitusjärjestelyt ja maksetaan mahdolliset lisämaksut, takuutalletus tai omavastuunpoistomaksu. Tulopäivänä vene vastaanotetaan klo 17. Saavuttaessa iltalennolla majoitutaan veneeseen ja muodollisuudet hoidetaan seuraavana aamuna.

Veneen luovutus

Satamaan saavutaan matkan päättymistä edeltävänä iltana. Seuraavana aamuna klo 8-9 on veneen luovutus vuokraamosta riippuen ja tarkistuksen jälkeen palautetaan takuutalletus. Mikäli paluu viivästyy yllä mainitusta ajasta, veneen omistajayhtiöllä on oikeus periä veneen virallinen vuokraushinta kaksinkertaisena ylimenevältä ajalta.

Kampanjatarjoukset

Varaamme oikeuden kohdistaa kampanjatarjouksia ja varaajaetuja asiakkaillemme. Edut ovat henkilökohtaisia eivätkä siirry nimenmuutoksen yhteydessä toiselle henkilölle. Jälkikäteen esitettyjä alennuspyyntöjä ei käsitellä.

Huomautukset ja reklamaatiot

Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava venevuokraamolle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä venevuokraamolle.
Luovutusasiakirjan ja inventaariolistan allekirjoittamisen jälkeen venevuokraamon tai matkanjärjestäjän korvausvastuu poistuu.

Lentoaikataulun muutokset

Ennakkoon ilmoitettu aikataulu voi muuttua ennen matkaa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että OnSaililla on käytettävissään asiakkaan ajantasainen matkapuhelinnumero mahdollisten muutosten ilmoittamiseksi. Mikäli yhteystiedot eivät ole ajan tasalla, vastaa asiakas itse muuttuneiden tietojen aiheuttamasta vahingosta ja syntyvistä kuluista. OnSail ei vastaa pakettimatkaan sisältymättömistä järjesteleyistä kuten liityntäkuljetusten tai matkustajan erikseen tilaamien välitettyjen lisäpalveluiden toteutumisesta.

Matkaan kuuluvien palveluiden käyttö

Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot.

OnSaililla on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Matkustajan käyttäessä Yleisten matkapakettiehtojen mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.

Matkustaja, joka eroaa ryhmästä eikä käytä lainkaan varaamaansa majoitusta tai käyttää sitä vain osan lomastaan, on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi vetäjälle. Matkustajalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jääneistä palveluista. Mikäli asiakas ei käytä menolentoa, hänellä ei ole oikeutta käyttää myöskään paluulentoa.

Matkatavarat

Noudattaa matkatavarasäännöksissä ja maksuissa operoivan lentoyhtiön ehtoja. Suurin osa matkapaketeista toteutetaan Finnairin lennoilla – ajantasaiset matkatavarahinnat sekä säännöt löytyvät Finnairin verkkosivuilta. Muilla lentoyhtiöillä sovelletaan kyseisen lentoyhtiön ehtoja, jotka ovat saatavissa OnSailista.

Matkustajan velvollisuudet

Matkustajalla on matkavahvistuksen saatuaan velvollisuus tarkistaa, että matkavahvistuksessa mainitut matkustajatiedot, matkapäivät, matkakohde sekä lento- ja majoitustiedot ovat oikein. Matkustajan nimi on annettava täsmälleen siinä muodossa, jossa se lukee matkustusasiakirjassa. Matkustaja vastaa virheellisinä tai puutteellisina annettujen tietojen korjaamisen kustannuksista.

Matkustajan on annettava matkanjärjestäjälle sellainen osoite ja puhelinnumero, johon hänelle voidaan toimittaa tieto matkaa koskevista asioista myös matkan aikana. Viestintä tehdään ensisijaisesti sähköpostilla ja matkapuhelimen tekstiviestein. Matkustajalla on velvollisuus seurata ilmoittamansa viestinten (sähköposti, matkapuhelin) saapuneita viestejä ennen matkaa ja sen aikana.

Matkustajalla on velvollisuus tuoda matkanjärjestäjän tietoon jo varausvaiheessa mahdollinen avustustarpeensa ja/tai liikunta- tai aistirajoitus, jolla voi olla vaikutusta matkan toteuttamiseksi tehtäviin järjestelyihin, esimerkiksi kuljetus- tai majoitusyritysten turvallisuusmääräysten noudattamiseksi.

Jos matkustaja ei saavu matkan lähtöpaikalle sovittuna ajankohtana, on matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa matkustajan matkan hintaan sisältyvät palvelut ilman takaisinmaksua.

Kehotamme jokaista matkustajaa hankkimaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen.

Yleistä

OnSail ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään nettisivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, lentoja, konetyyppejä, hotelleja jne. Kaikki hinnat, aikataulut ja retkiohjelmat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

OnSaililla on oikeus peruuttaa matka tai matkasarja, jos matkalle tai matkasarjaan kokonaisuutena ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua. Osallistujia on oltava minimissään 12. OnSaililla on myös oikeus peruuttaa matka pakottavista syistä (kuten lentosarjojen peruutuksista johtuen). OnSailin tekemissä perutuksissa asiakkaan maksut palautetaan täysimääräisinä.

OnSail-kipparit saattavat vaihtua ilman ennakkoilmoitusta.

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, antaa OnSail vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista, järjestää matkustajalle mahdollisuuden etäviestimen käyttämiseen ja auttaa matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä antaa muuta asianmukaista apua. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä OnSailille mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin OnSail hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt.